Rakennusalan perustutkinto/maarakentaja

Hakuaika päättynyt

09.07.2014

Ajankohta

04.08.2014, kesto 10 kk

Kuvaus

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 3.7.2014 klo 14 – 15, Oulun Osaamiskeskus, Konetie 15, Oulu.

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, joilla on työvoimapolittinen koulutustarve, ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen. Koulutukseen valittavilla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti.

Haastatteluun kutsuttavilta pyydetään lääkärinlausunto (jos opiskelija korottaa B-ajokortin C-luokkaan, hakijan tulee täyttää ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset).

Lisätiedot

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa www.te-palvelut.fi/ >asioi verkossa > haussa oleva työvoimakoulutus tai TE-toimistosta saatavalla lomakkeella.

Virallisen työ- ja elinkeinohallinnon hakemuslomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää kouluttajalle CV sähköpostiosoitteeseen jussi.kangasmaa@oakk.fi koulutuksen hakuaikana 9.7.2014 mennessä. Sähköpostiviestin otsikoksi tulee laittaa ’Maarakentaja’.

-Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

KOULUTUKSEN TAVOITE:

Koulutuksen tavoitteena on rakennusalan perustutkinto, maarakennuksen koulutusohjelma sekä työllistyä alan työtehtäviin.

 

Koulutus toteutetaan 40 ov:n pituisena. Kaikki opiskelijat laativat yhteistyössä kouluttajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, joka sisältää sekä valmistavan koulutuksen opiskelusuunnitelman että tutkinnon suorittamisen suunnitelman.

Kaikissa tutkinnon osissa painotetaan ammattitaitojen hallinnan ohella sosiaalisten ja työyhteisön toimintakulttuuriin liittyviä taitoja. Koulutuksessa on mahdollisuus korottaa B-luokan ajokortti C-luokkaan. Opiskelijan itse maksettavaksi jää ajokorttitutkintomaksu ja luvan saantiin liittyvät maksut, kuten esim. valokuvat.

KOULUTUSOHJELMA

Alkukartoitusjakso 1 ov

" henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen

" Ammatillisen osaamisen kartoitus

­ koneen käyttökokeiluja, huolto-osaaminen, käytännön testejä

ORIENTOIVAT JA YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT 2 ov

" Maarakennusala ja vaadittava ammattitaito

­ alan esittely

­ erilaiset työllistymismahdollisuudet alalla

" Oppimisvalmiuksien kehittäminen

­ oppimaan oppimisen taitoja, pedagogiset valmiudet

" Ohjauskeskustelut

" Ammattienglanti

­ englanninkieliset ohjekirjat, netistä tiedonhaku

" Tietotekniikka

­ oma CV

" Työnhakuvalmennus

­ Työehtosopimus

" Jatkosuunnitelma

­ Koulutuksen päättyessä opiskelijalla on toteuttamiskelpoinen ja

                     konkreettinen työllistymis- tai jatkokoulutussuunnitelma

AJOKORTTIKOULUTUS (Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan)

" Ajokorttiluokan korottaminen B- luokasta C – luokkaan

— Kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

" Perustason ammattipätevyyskoulutus

– Toimiakseen kuorma-auton kuljettajana ammattimaisesti on uuden

                     C-ajoluvan hankkijan suoritettava myös tutkinnon osa Perustason

                     ammattipätevyys

— Kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, joko

                    140 tunnin tai 240 tunnin koulutusohjelmalla

PAKOLLISET OSAT

1. PERUSTUSTYÖT 3 + 1 ov

1.1. Turvallinen työskentely työmaalla

1.2. Rakennustyömaan käsitteet ja määräykset

1.3. Pohjatutkimukset

1.4. Maalajit ja kiviainesmateriaalit

1.5. Pientalon perustukset ja maarakennustöiden keskeiset käsitteet

1.6. Avustavien LVIS-töiden suorittaminen

1.7. Rakennuspiirustusten lukeminen

1.8. Rakennustyömaan mittausten suorittaminen

1.9. Käsityökalujen ja pienkoneiden käyttö

1.10. Täyttö-, tiivistys- ja eristystyöt

1.11. Materiaali ja työmenekkilaskelmat

1.12. Ekologisen rakentamisen perusteiden hallinta

1.13. Kunnallisteknisten putkien liitosmenetelmät

1.14. Nostoapuvälineet

1.15. Tulityökoulutus

1.16. Työturvallisuus koulutus

1.17. Ensiapu

1.18. Tieturva 1

1.19. Talousvesihygieniapassi -koulutus ja testaus

1.20. Näyttö perustustyössä rakennustyömaalla

    

2. MAARAKENNUSTYÖT 7 ov

  

2.1. Maa- ja vesirakennustöiden perusteet

2.2. Kuivatustyöt

2.3. Pohjanvahvistus- ja paalutustyöt

2.4. Materiaalien jalostus-, kuljetus-, varastointi ja levitystyöt

2.5. Mittausvälineiden käyttäminen ja menetelmien hallitseminen. Laserit,

                     vaaituskojeet

2.6. Rakentamisen ympäristövaikutusten huomioonottaminen

2.7. Yhdyskuntien vesihuoltojärjestelmät

2.8. Putkistomateriaalit ja niiden käyttökohteet

2.10 Kaapelointityöt

2.11 Vesi- ja viemärijohtokaivantotyöt ja turvallisuus määräykset

2.12 Konetyön ohjaus

2.13 Näyttö maarakennustyössä maarakennustyömaalla

VALINNAISET OSAT (VALITTAVA 4 OSAA, YHTEENSA 8 OV, JOS VALITAAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS JA/TAI AJOKORTIN KOROTTAMINEN, NIIN TARVITTAVA MÄÄRÄ VÄHENNETÄÄN MUISTA VALINNAISISTA HOPS:SSA)

3. LIIKENNEALUEIDEN HOITOKONEIDEN KÄYTTÖ 2 ov

3.1. Käytön perusteet ja käyttötekniikat

3.2. Valittava konetyyppi

3.2.1. Tiehöylä

3.2.2. Pyöräkuormaaja

3.3. Koneen ennakoiva huolto ja siisteys

3.4. Talvi- ja kesäkunnossapitotyöt

3.5. Ajo- ja huoltoharjoittelu

3.6. Näyttö yhdellä liikennealueiden hoitokoneella, kesä- tai talvihoitotyössä

4. MAARAKENNUSKONEEN HUOLTO 2 ov

4.1. Maarakennuskoneiden rakenteet ja toiminta

4.2. Maarakennuskoneiden huoltaminen ja korjaaminen

4.3. Metalli- ja hitsaustyöt

4.4. Korjaamotyövälineet

4.5. Henkilökohtaiset suojaimet ja työturvallisuus

4.6. Ympäristövaikutukset, lajittelu ja siisteys

4.7. Huolto- ja korjausharjoittelu

4.8. Näyttö maarakennuskoneelle tehtävässä päivittäisiä huolto-

                     ja tarkastustoimenpiteitä laajemmassa huolto tai korjaustyössä

5. MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÖ 2 ov

5.1. Käyttötekniikat valitulla toisella maarakennuskoneella

5.2. Valitulla koneella tehtävät mittojen mukaiset työt

5.3. Koneen ennakoiva huolto ja siisteys

5.4. Ajo- ja huoltoharjoittelu

5.5. Näyttö maarakennustyössä valitulla maarakennuskoneella

                      maarakennustyömaalla

6. MAARAKENNUSKONEIDEN 3D-OHJAUS

6.1. Perustiedot koneohjausjärjestelmistä

6.2. Konevastaanottimet

6.3. Kuormaajavaa`at

6.4. Syvyysmittarit

6.5. kaltevuusautomatiikka tiehöylässä

6.6. Käyttöönotto ja kalibroinnit

6.7. Näyttö jonkin konemittalaitteen käyttämisessä maarakennuskonetyössä

7. PIHARAKENTAMINEN 2 ov

7.1. Pihasuunnitelmat

7.2. Viheralueen ylläpito- ja istutustyöt, nurmikonrakentamisen pintatyöt

7.3. Viherrakentamisen työvälineet

7.4. pihakalusteiden asennus

7.5. Näyttö tehdään tekemällä piharakentamistöitä rakennustyömaalla

8. TASOKIVIASENNUS 2 ov

8.1. Materiaalit ja niiden ominaisuudet, sekä vastaanotto

8.2. Pohjarakenteet

8.3. Kivimateriaalien asentaminen ja työstäminen

8.4. Kivityökalut ja niiden käyttö

8.5. Näyttö ulkotilojen tasokivien asennustyössä

9. YMPÄRISTÖKIVIASENNUS 2 ov

9.1. Materiaalit ja niiden ominaisuudet, sekä vastaanotto

9.2. Pohjarakenteet

9.3. Kivimateriaalien asentaminen ja työstäminen

9.4. Kivityökalut ja niiden käyttö

9.5. Näyttö ulkotilojen muuri- ja porraskiviasennuksessa

10. MAA-AINESTEN KULJETUS 2 ov

10.1. Opiskelijalla on C-ajolupa hankittu ennen 10.9.2009 tai

10.2. Tarvittaessa ajokortin korottaminen C-luokkaan (teoria- ja ajotunnit ja

                     kokeet)

10.3. Maa-ainesten kuljettaminen ja koneiden siirrot

10.4. Vaihtolavalaitteet

10.5. Kuorman sitominen

10.6. Kuorma-auton ennakoiva huolto ja siisteys

10.7. Ajoharjoittelu

10.8. Näyttö kuorma-autolla, kiviaines- ja pienkonekuljetuksessa

11. KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS 0 ov/2 ov

 /4 ov (Hops:n mukaan joko 140h tai 240h tai hyväksiluku, jos C-ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009)

11.1. Pakollinen osa Maa-ainesten kuljetusosan suorittajille

11.2. Kuljettajan ajokäyttäytymisen parantaminen

11.3. Säännöstön soveltaminen

11.4. Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus

11.5. Palvelu

11.6. Logistiikka

11.7. Huom! Koulutusohjelma Trafin hyväksymä ja oikeudet muutoksiin sen mukaiset

12. TYÖSSÄOPPIMINEN 8 ov

LÄHIOPETUS+ ETÄOPETUS 29+ 1 ov

TYÖSSÄOPPIMINEN 10 ov

YHTEENSÄ 40 ov

– Työnhakuvalmennus (35 h on integroitu muuhun opetukseen).

Koulutuksen kesto on yhteensä 1400 tuntia (200 päivää), johon sisältyy 1015 tuntia lähiopetusta, 35 tuntia etäopetusta ja 350 tuntia (50 päivää) työssäoppimista (kesto voi muuttua HOPS:n mukaan).

Työssäoppimispaikat pyritään hankkimaan mahdollisimman laaja-alaista maarakennustoimintaa harjoittavista yrityksistä. Opiskelijoita rohkaistaan itsenäiseen työssöoppimispaikkojen hankintaan kouluttajan ohjaamana.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Huom, valintatiedot lähetetään vain kirjeitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

Koulutushakemuksesi tilannetta voi seurata myös internetissä: www.te-palvelut.fi > Asioi verkossa >Koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

TIETOA työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta 0295 020 702.

-Yhteyshenkilö on Oulun Osaamiskeskus Oy:stä kouluttaja Jussi Kangasmaa p. 044 703 7900 (etunimi.sukunimi@oakk.fi).

Koulutuspaikan osoite

Konetie 15, Oulu

Koulutuspaikkoja

10

Takaisin edelliselle sivulle