Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja vammaistyön osaamisala

Hakuaika päättynyt

19.01.2015

Ajankohta

25.08.2014, kesto 450 pv

Kuvaus

Koulutuksessa on vapautunut opiskelupaikka. Koulutukseen valittavalla tulee olla suoritettuna: ’Kasvatuksen tukeminen ja ohjaus’ työssäoppiminen ja näyttö. ’Hoito ja huolenpito’ -koulutuksen osa on alkanut ryhmällä 13.1.2015.**
KOHDERYHMÄ: TE-toimiston asiakkaat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve, ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen.
Koulutusvalintojen yhteydessä hakijoille järjestetään soveltuvuustestit. Soveltuvuustestissä arvioidaan hakijoiden opiskeluedellytyksiä ja oppimiskapasiteettia (kielellinen päättelykyky ja ymmärtäminen, matemaattinen päättelykyky, sosiaaliset tilannetehtävät, mekaanis-tekniset päättelytehtävät. Lisäksi hakijoille järjestetään neljä erilaista persoonallisuustestiä. Testiin kuuluu myös psykologin haastattelu.

Lisätiedot

-Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut- kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa www.te-palvelut.fi/ >asioi verkossa > haussa oleva työvoimakoulutus tai TE-toimistosta saatavalla lomakkeella.

KOULUTUKSEN TAVOITE:

Perustutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, valmistavan koulutuksen sekä koulutukseen liittyvät pakollisten tutkinnon osien että valinnaisen tutkinnon osan näytöt Opetushallituksen laatimien tutkinnon perusteiden pohjalta laaditun opetussuunnitelman mukaan. Opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelmassa huomioidaan erilaiset tukitoimet, jotta opiskelija saa tutkintonsa suoritettua esim. poissaolojen tai muun vastaavan syyn takia.

Koulutuksen toinen keskeinen tavoite on valmistuneiden 100% työllistyminen sosiaali- ja terveysalalle ja heidän erikoistumisaloilleen. Työllistymistä edistää työnhakuvalmennuskoulutus, johon liitetään itsensä työllistäminen ammatinharjoittajana -osio. Lisäksi opiskelijat laativat yksilöllisen, sähköisen CV:n Internetiin kouluttajan opastuksella.

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on myös, että opiskelijasta kehittyy hyvät sosiaaliset taidot omaava, vastuuntuntoinen, ammattitaitoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva työyhteisön jäsen.

Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävissä sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Tavoitteena on lisäksi parantaa opiskelijoiden tietoutta yrittäjyydestä yhtenä työllistymisen muotona.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

1. YHTEISET TUTKINNON OSAT 50 OV

*Kasvun tukeminen ja ohjaus 18 ov

Kasvun tukemisen ja ohjauksen ammatillisten opintojen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa

– suunnitelmallisen kasvun tukemisen ja ohjaamisen

– ottaa huomioon terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn

– kasvun tukemisen ja ohjauksen perustana olevan tiedon (kasvu ja kehitys, terveys ja hyvinvointi, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sosiaali- ja terveydenhuollon historia ja toimintajärjestelmä, säädökset, säännökset ja toimintaperiaatteet, oppimaan oppiminen)

– kasvun tukemisen ja ohjauksen elinikäisen oppimisen avaintaidot

Sisällöt:

– Elinikäisen oppimisen avaintaidot 2,5 ov

– Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perusta 3 ov

– Kasvun tukemisen ja ohjaamisen tietoperusta 2 ov

– Kasvun tukemisen ja ohjaamisen menetelmät 2 ov

– Suunnitelmallinen työskentely 1 ov

– Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 1,5 ov

– Työssä oppiminen ja tutkintosuoritus 6 ov

*Hoito ja huolenpito 20 ov

Hoidon ja huolenpidon ammatillisten opintojen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa

– suunnitelmallisen ja laadukkaan työskentelyn toimia hoito- ja huolenpitotyössä

– lääkehoitoa koskevan tiedon ja toteuttaa lääkehoidon

– hoidon ja huolenpidon perustana olevan tiedon (perushoitoa ja huolenpitotyötä koskevat käsitteet ja tieto)

– tuntee yrittäjyyttä koskevan tietoperustan ja arvioi yrittäjän toimimisen mahdollisuutta

– hoidon ja huolenpidon elinikäisen oppimisen avaintaidot

Sisällöt:

– Suunnitelmallinen hoito- ja huolenpitotyö 1 ov

– Hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen 2 ov

– Puhtaanapito ja vaatehuolto 0,5 ov

– Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 ov

– Elimistön rakenne ja toiminta 2 ov

– Muisti-, pitkäaikais- ja kansansairaudet 2 ov

– Mikrobiologia ja aseptinen toiminta 2 ov

– Työsuojelu ja ergonomia 1 ov

– Ensiapu 1 0,5 ov

– Työssä oppiminen ja tutkintosuoritus 6 ov

*Kuntoutumisen tukeminen 12 ov

Kuntoutumisen tukemisen ammatillisten opintojen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa

– suunnitelmallisen, taloudellisen ja laadukkaan työskentelyn

– ammatillisen vuorovaikutuksen ja käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta

– ohjata päivittäisissä toiminnoissa ja apuvälineiden ja teknologian käytössä sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia

– kuntoutumisen tukemisen perustana olevan tiedon (kuntoutus, verkostoituminen, palvelujärjestelmä, eri kuntoutujaryhmät, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ohjausprosessi)

– kuntoutumisen tukemisen elinikäisen oppimisen avaintaidot

Sisällöt:

– Suunnitelmallinen työskentely kuntoutumisen tukemisessa 2 ov

– Eri kuntoutujaryhmät 4 ov

– Työssä oppiminen ja tutkintosuoritus 6 ov

2. OSAAMISALA

*Vammaistyö 30 ov

Vammaistyön osaamisalan keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa

– suunnitella, toteuttaa ja arvioida vammaisen asiakkaan hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta

– käyttää ammatillista vuorovaikutusta vammaisen asiakkaan tukemisessa ja ohjaamisessa

– ottaa huomioon terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn

– vammaistyön perustana olevan tiedon (vammaisuuden muodot ja syyt, vammaisen asiakkaan terveys ja hyvinvointi, hoito-, kasvatus- ja kuntoutusmenetelmät, lääkehoito, normalisaation, integraation ja inkluusion ja valtaistumisen periaatteet, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kultturiset tekijät)

– vammaistyön elinikäisen oppimisen avaintaidot sekä tuntee yrittäjyyden ja osaamisen tuotteistamisen

Sisällöt:

– Vammaistyön etiikka ja asema suomalaisessa yhteiskunnassa 2 ov

– Vammaisen henkilön terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisyyden arviointi ja tukeminen 3 ov

– Vammaisen henkilön kuntoutusprosessi ja kuntoutumisen muodot 3 ov

– Yleisimmät vammaisuuden muodot 3 ov

– Vammaisen henkilön lääkehoito 2 ov

– Ammatillisuus ja vuorovaikutus 2 ov

– Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen 1 ov

– Elinympäristön esteettömyys 1 ov

– Ruotsin kieli 1 ov

– Englannin kieli 1 ov

– Yrittäjyys ja työelämätietous 2 ov

– Ravitsemus 0,5 ov

– Ensiapu 2 0,5 ov

– Työssä oppiminen ja tutkintosuoritus 8 ov

3. VALINNAINEN TUTKINNON OSA

*Vanhusten kotihoito ja huolenpito 10 ov

Vanhusten kotihoidon ja huolenpidon tutkinnon osan keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa

– työskennellä suunnitelmallisesti kotihoito ja huolenpitotyössä

– käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja

– auttaa kodinhoidossa ja asioimisessa sekä lääkehoidossa

– kotihoidon ja huolenpidon perustana olevan tiedon (ravitsemus, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vanhenemismuutokset, hyvinvoinnin muutokset, sosiaalipalvelut)

– kotihoidon ja huolenpidon elinikäisen oppimisen avaintaidot

Sisällöt:

– Hoito ja huolenpitotyön tavoitteet kotihoidossa 0,5 ov

– Kotihoidon palvelut ja prosessit 0,5 ov

– Kotihoito ja huolenpitotyö 4 ov

– Kodinhoito ja asioiminen 1 ov

– Työssä oppiminen ja tutkintosuoritus 4 ov

– Opiskelijat suorittavat myös EA I ja EA II -kurssit. Koulutukseen sisältyy myös hygienia- ja lääkepassi ja sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskorttikoulutus.

Opetukseen sisältyy työnhakuvalmennusta, työelämätietoutta ja oman uran suunnittelua integroituna muuhun opetukseen.

Koulutuksen kesto yhteensä 3150 h (450 päivää), josta lähiopetusta on 1484 h, etäopetusta 616 h ja työssäoppimista 1050 h (150 pv).

Huom, valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa. Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Koulutuksen yhdyshenkilö: Oulun Osaamiskeskus Oy/ Asiantuntijakouluttaja Tuija Huovinen, puh. 044-703 7773 (etunimi.sukunimi@oakk.fi).

KOULUTUKSEN VALINTA-AIKATAULU: Haastattelut ja testit ovat 11.8-12.8.2014, jonka tuloksen perusteella kutsutaan psykologin haastatteluun. Psykologin haastattelu on 18.8.2014, jolloin kouluttaja tekee työ- ja elinkeinotoimistolle esityksen koulutukseen valittavista henkilöistä. Kutsut ja valintapäätös lähetetään kirjeitse.

-> Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös internetissä: www.te-palvelut.fi > Asioi verkossa >Koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

TIETOA työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta 0295 020 702.

Koulutuspaikan osoite

Kotkantie 3, Oulu

Koulutuspaikkoja

20

Takaisin edelliselle sivulle