Cxense Display

Laatutyö OAKK:ssa

Laatutyön perusta

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) laadunhallinta ja -varmistus pohjaa oppilaitoksen missioon, visioon, strategiaan, perusarvoihin sekä jatkuvan parantamisen periaatteelle. Ammatillisen koulutuksen kansallinen laadunhallintajärjestelmä muodostuu koulutuksen järjestäjän laadunhallinnasta, kansallisesta ammatillisen koulutuksen ohjauksesta sekä koulutuksen ulkopuolisesta arvioinnista. Laadunhallinta kytkeytyy kansallisen ohjauksen myötä myös Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen Kööpenhamina-prosessin yhteydessä kehitettyyn yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Tärkeimmät laatutyötä ohjaavat dokumentit ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuosille 2011 – 2020 sekä Opetushallituksen vuonna 2008 julkaisema Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus. Lisäksi myös lainsäädäntö sekä muut ydintoimintaamme määrittävät ohjeet ja määräykset sekä oppaat kuten näyttötutkinto-opas ja tutkintojen perusteet ohjaavat ydintoimintaamme ja siten myös laatutyötä.

Asiakkaittemme – aikuisopiskelijoiden, työelämän, rahoittajien – tarpeitten ja odotusten täyttäminen on koko OAKK:n toiminnan menestymisen edellytys.

Laatutyön tavoitteet

Laatutyömme tavoitteena on kehittää ja parantaa toimintaamme sekä pyrkiä tasalaatuisuuteen. Toimintamme tavoitteet: hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat, vaikuttavuus, taloudellisesti kannattava sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattava toiminta ovat myös laatutyön tavoitteita.

Laatutyön vastuut ja toimijat

OAKK:n hallitus vahvistaa strategian ja toiminnan yleiset periaatteet, kuten laatuperiaatteet.  Rehtori vastaa laadunhallinnasta ja kehittämispäällikkö (laadunhallinta) laatutyön koordinoinnista ja kehittämisestä koko organisaatiossa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Jokainen henkilökunnan jäsen ja opiskelija on laadun tekijä.

Opiskelijan ensisijaiseen laatuvastuuseen kuuluu opiskelijan oma oppimisprosessi sekä palautteen antaminen omasta koulutuksesta ja OAKK:n toiminnasta. Kannustamme opiskelijoita antamaan välitöntä palautetta, jotta ongelmakohtiin voidaan tarttua välittömästi.

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän luonteeseen kuuluu tiivis työelämäyhteistyö kaikissa koulutuksen ja tutkinnon suorituksen vaiheissa. Keräämme palautetta työelämältä ja osallistamme työelämää koulutuksen ennakointiin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työelämä on tärkeä peili laadukkaalle koulutus- ja tutkintotoiminnalle.

Arviointi

Oman toiminnan arviointi on kehittymisen lähtökohta. Myös lainsäädäntö velvoittaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Arvioimme toimintaamme monella eri tavalla: seuraamalla tunnuslukuja, ottamalla palautetta ja toteuttamalla erilaisia arviointeja erillisen arviointisuunnitelman mukaan. Vertaamme myös omia tuloksia muitten vastaavien oppilaitosten tuloksiin.

OAKK:n laadunhallinta ja itsearviointi pohjautuu Euroopan laatupalkinto (EFQM) -malliin. Ensimmäinen EFQM-mallin mukainen itsearviointi suoritettiin vuonna 2000. Itsearvioinnin tavoitteena on tunnistaa organisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet. Itsearviointiryhmään kuuluu myös henkilökunnan edustajia.

Arviointien tuloksena valitsemme kehittämiskohteita ja perustamme työryhmiä joko talon tai tiimin tasolle kehittämään toimintaamme.

Kysy lisää:

Palvelujohtaja Sari Hyrkäs, p. 044 703 7714, sari.hyrkas(a)oakk.fi

symbolit