• Olet tässä:
  • Etusivu
  • OAKK:n laatujärjestelmä hyvällä, kehittyvällä tasolla

OAKK:n laatujärjestelmä hyvällä, kehittyvällä tasolla

Oulun Aikuiskoulutuskeskus (OAKK) teki vuoden 2015 alussa laatujärjestelmien itsearvioinnin, kuten kaikki Suomen ammatilliset oppilaitokset. Historiassaan ensimmäinen ammatillisen koulutuksen valtakunnallisiin kriteereihin pohjautuva itsearviointi osoittautui erinomaiseksi yhteiseksi oppimiskokemukseksi ja laatutyön edistäjäksi. Kaikkiaan OAKK:n arvioitavana oli 11 arviointikohtaa, joissa oli yhteensä 114 kriteeriä. Kokonaisarvioksi kaikissa arviointikohdassa saimme kehittyvän (3), asteikon ollessa 4-portainen: 1=puuttuva, 2=alkava, 3=kehittyvä ja 4=edistynyt. Arviointikohdissa oli myös kriteerejä, joissa pääsimme edistyneelle tasolle. Yhtään puuttuvalla tasolla olevaa kriteeriä ei itsearvioinnissa todettu olevan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestivät ennen itsearviointia koulutusta itsearvioinnin toteuttamiseen. Kriteeristössä todettiin joissain kriteerissä jo alkavan tason olevan hyvin vaativa. Kriteeristön mukaan kehittyvällä tasolla laadunhallinnan menettelytavat muodostavat toimivan järjestelmän. Laatukulttuurin muodostumista tuetaan laadunhallinta- ja arviointiosaamisen systemaattisella kehittämisellä ja sidosryhmät sekä kumppanit osallistuvat laadunvarmistamiseen ja kehittämiseen. Organisaatiolla on yhteinen näkemys, miten koulutuksen laatua varmistetaan ja parannetaan ja toiminnan kehittäminen pohjautuu olemassa olevaan laatukulttuuriin.

OAKK painotti itsearvioinnin toteuttamisessa laajaa osallistamista. Itsearvioinnissa kuultiin henkilökunnan lisäksi myös ulkopuolisten sidosryhmien, kuten opiskelijoiden ja työelämän, edustajia. Kaikkiaan 78 henkilöä osallistui itsearviointiin. Heistä 13 % edusti työelämää, 12 % opiskelijoita, 4 % muita ulkoisia sidosryhmiä ja loput 71 % henkilökuntaa ja johtoa. Opiskelijoille tehtiin lisäksi kriteereihin pohjautuva sähköinen kysely, johon vastasi kaikkiaan 232 opiskelijaa.

OAKK:ssa on laatutyöllä jo pitkät perinteet. EFQM-mallin mukainen itsearviointi on ollut osa järjestelmällistä laatutyötä vuodesta 2000 lähtien. Otamme myös säännöllisesti palautetta monipuolisesti niin opiskelijoilta, henkilökunnalta, työelämän yhteistyökumppaneilta kuin rahoittajilta. Vuonna 2014 työelämän antaman yleisarvion keskiarvo oli 4.0 (asteikolla 1-5, 5=erinomainen) ja rahoittajien 4.3. Työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen yleisarvosanan keskiarvo oli 3.9 ammatillisessa koulutuksessa ja 4.2 muussa koulutuksessa vuonna 2014. Kouluttajien asiantuntemus puolestaan arvioitiin tasolle 4.2 ja 4.3.

Eri arviointien ja palautteiden tuloksia hyödynnämme jatkuvan parantamisen periaatteella niin lyhyen kuin pitkän ajan toiminnan kehittämisessä. Myös tästä itsearvioinnista on jo otettu kehittämiskohteita vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan.

Koko maan itsearvioinnin tulokset ovat nähtävissä Opetushallituksen sivuilla. Itsearvioinnin luotettavuutta varmistettiin otantaperusteisella ulkoisella arvioinnilla keväällä 2015. Itsearvioinnin tuloksia esitetään näiltä osin tarkemmin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) elokuun lopussa julkaistavassa arviointiraportissa. OAKK ei ollut mukana ulkoisessa arvioinnissa.

Lisätiedot:
Rehtori Susanna Maunu, p. 044 703 7961
Kehittämispäällikkö Sari Hyrkäs, p. 044 703 7714