HENKILÖKOHTAINEN URAOHJAUS

Henkilökohtainen, helposti saavutettava, käytännönläheinen, vapaaehtoisuuteen perustuva uraohjaus havaittiin projektin aikana hyväksi käytänteeksi. Asiakkaat kokivat vapaaehtoisuuteen perustuvan, kiireettömän uraohjauksen tarpeelliseksi ja itselleen hyödylliseksi. TE-toimiston toimipisteiden lakkautuksen myötä asiakkaiden asuinpaikkaa lähelle viedyn ohjauksen merkitys korostui erityisesti kauempana Oulusta sijaitsevilla paikkakunnilla. Asiakkaat kokivat helpoksi tulla ohjaustapaamiseen esim. läheiselle kunnantalolle tai työpajalle sen sijaan, että heidän olisi pitänyt lähteä ohjaustapaamiseen Ouluun.

LYHYTKORTTIKOULUTUKSET

Omapolku-projekti järjesti kohderyhmälle maksuttomia lyhytkoulutuksia eli ns. korttikoulutuksia. Koulutukset olivat erittäin suosittuja ja projektin aikana nuoret suorittivat korttikoulutuksia yhteensä 196 opiskelijatyöpäivän verran. Koulutukset tarjosivat työelämässä tarvittavaa lisäosaamista ja moni korttikoulutuksiin osallistuneista hyötyi koulutuksista työllistymällä pian työelämässä vaadittavat korttikoulutukset suoritettuaan. Korttikoulutukset toimivat myös nuoria aktivoivana toimintana sekä joissain tapauksissa myös ”lisäporkkanana” uraohjaukseen osallistumiseen.

KOULUTUSKOKEILUT

Projektin ohjaukseen osallistuvilla oli mahdollisuus osallistua projektin kustannuksella koulutuskokeiluihin. Koulutuskokeiluita toteutettiin asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen Luovilla sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Kokemukset koulutuskokeiluista olivat positiivisia. Useimmat koulutuskokeiluun osallistuneista saivat opiskelupaikan toivomaltaan alalta koulutuskokeilun jälkeen.

Koulutuskokeilu palvelee opiskeluja suunnittelevaa tarjoamalla mahdollisuuden tutustua eri aloihin sekä oppilaitoksen toimintaan ja toimintaympäristöön ennen varsinaista opiskeluhakua. Koulutuskokeilulla voidaan ehkäistä virheellisiä alavalintoja sekä koulutusten keskeytyksiä. Kokeilun jälkeen ohjausasiakkaat olivat yleensä motivoituneita hakemaan ja opiskelemaan itselleen soveltuvimmaksi katsomassaan koulutuksessa.

Oheinen video esittelee Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen tarjoaman Koeajoksi nimetyn koulutuskokeilupalvelun.

SÄHKÖINEN OHJAUS JA PUHELINOHJAUS

Henkilökohtainen ohjaus oli ylivertaisesti suosituin ohjausmuoto. Henkilökohtaista ohjausta täydennettiin sähköisellä ohjauksella sekä puhelinohjauksella. Esimerkiksi työnhakuohjausta hakevien asiakkaiden kanssa hiottiin työnhaun asiakirjoja sähköpostin sekä puhelinyhteyden välityksellä. Näin toimien oli välimatkasta riippumatta mahdollista antaa nopeastikin reaaliaikaista ohjausta esim. akuuttien työnhakutilanteiden ilmaannuttua. Ohjausasiakkaat ottivat myös usein yhteyttä puhelimella ja kyselivät viime hetken tsemppaukset ja vinkit työnhaussa tai opiskelupaikan haussa haastatteluun mennessään.

VERKOSTON YHTEISTYÖ

Yhteistyö oli yksi projektissa esille nousseista toimivista käytänteistä. Yhteistyöllä joskus hankalastikin tavoitettavien, ohjaustarpeita omaavien nuorten aikuisten tavoittaminen onnistui paremmin. TE-toimiston lisäksi projektiin ohjautui asiakkaita mm. työpajojen ja etsivän nuorisotyön kautta. Myös oppilaitoksista ohjautui asiakkaita projektin tarjoamaan uraohjaukseen. Projekti teki myös aktiivista tiedottamista erilaisissa nuorten tapahtumissa, oppilaitoksissa, TE-toimistossa, mediassa sekä sosiaalisessa mediassa. Myös näiden tiedotusväylien kautta tavoitettiin kohderyhmään kuuluvia nuoria aikuisia.

Haastatteluvideoilla yhteistyökumppanimme kertovat projektin kanssa itse tekemästään yhteistyöstä sekä kokemuksistaan ja arvioistaan projektin vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden tutkiminen on haastavaa, koska usein uraohjauksen varsinaiset mahdolliset vaikutukset näkyvät vasta pidemmän aikajakson jälkeen. Helposti havaittavina välittöminä vaikutuksia voidaan pitää ohjausasiakkaiden sijoittumista työelämään tai opiskelemaan. Myös yhteistyötahojen havainnot yhteistyön myötä lisääntyneestä omasta ohjaus- ja työnhakuvalmennusosaamisestaan (esim. käytännön vinkkien ja materiaalien jakamisen myötä) sekä mm. aikuiskoulutusvaihtoehtojen tietoisuudesta voidaan pitää projektin vaikuttavuuteen kuuluvana asiana. Yhteistyön myötä projektin hyvät käytänteet levisivät toiminnan kautta olemassa olevien nuorten palveluiden pariin. Haastatteluvideoista löytyy yhteisteistyöverkoston edustajien haastatteluita yhteistyöstä.

MATERIAALIT JAKOON

Omapolku-projekti jakoi ohjausasiakkaiden sekä yhteistyötahojen käyttöön muistitikkuja, joissa oli valmiiksi ladattuna oheinen ansioluettelopohja sekä työhakemuspohja. Muistitikut asiakirjapohjineen olivat hurjan suosittuja ja saimme niistä paljon positiivista palautetta.

Näitä asiakirjapohjia käytettiin virikkeenä sekä lähtökohtana erityisesti silloin, kun hakemusten laatimisessa liikkeelle lähtö tapahtui nollasta. Yksinkertaisia perusasiakirjapohjia muokkaamalla on mahdollista toteuttaa ja hioa työnhakuun tarvittavat, yksilölliset työnhakuasiakirjat. Jostain on lähdettävä liikkeelle.

ANSIOLUETTELO_malli 1

HAKEMUS_malli 1