Cxense Display

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen aikuispedagogiset periaatteet

Hyväksytty OAKK:n hallituksessa 10.6.2015

Aikuispedagogiset periaatteet ohjaavat jokaisen oakk:laisen, niin henkilöstön kuin opiskelijoiden, yhteistyötä oppimisen edistämiseksi.

Tavoitteenamme on mahdollistaa opiskelijan osaamisen kasvu hänen yksilöllisten tarpeittensa pohjalta.

Aikuinen oppijana – kouluttaja oppimisen ohjaajana

Arvostamme jokaista oakk:laista yksilönä ja kunnioitamme erilaisuutta. Edistämme toiminnallamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Asetamme oppimisen tavoitteeksi sellaisen osaamisen, että opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön myös muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Vastuu oppimisesta on aikuisella itsellään.

Rakennamme oppimistilanteet siten, että opiskelija voi hyödyntää aiempaa osaamistaan ja kokemuksiaan. Luomme uutta osaamista vuorovaikutuksessa henkilöstön, työelämän ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Olemme helposti lähestyttäviä ja tuemme aikuisen itseohjautuvuutta eli kykyä itse asettaa tavoitteita ja ohjata omaa oppimistaan. Samalla kannustamme opiskelijaa pyytämään aktiivisesti ohjausta ja neuvoa.

Pidämme osaamisemme ajan tasalla yhteisesti määriteltyjen osaamisalueiden mukaisesti. Jaamme osaamistamme yhteiseksi hyväksi ja olemme valmiita oppimaan sekä opiskelijoiltamme että yhteistyökumppaneiltamme.

Hyödynnämme yhteisiä toimintamalleja ja varmistamme näin toimintamme tasalaatuisuuden.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen ja siihen kuuluva osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ohjaavat koulutustemme toteutusta hakeutumisvaiheesta lähtien. Tarjoamme opiskelijan tarpeista lähtien yksilöllistä ohjausta ja tukea koko koulutuksen ajan tutkinnon suorittamiseen tai valmistumiseen asti. Tarjoamme tarvittaessa erilaisia tukimuotoja mahdollisiin oppimisen haasteisiin.

Yhteinen päämäärämme on, etteivät opinnot jää kesken. Huomioimme opiskelijan näkemyksen omasta tulevaisuudestaan.

Tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät

Käytämme monipuolisia aiheeseen soveltuvia opetusmenetelmiä, jotka tukevat erilaisia oppimistyylejä ja edistävät oppimista. Kehitämme opetusmenetelmiä yhdessä opiskelijoiden, muiden kouluttajien ja työelämän kanssa. Hyödynnämme ammatillisia verkostojamme oppimisen edistämiseksi.

Ohjaamme opiskelijaa tavoitteiden asettamisessa itsenäiselle opiskelulle ja työssä oppimiselle. Seuraamme tavoitteiden saavuttamista yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa varmistamme, että opiskelija on saavuttanut riittävät valmiudet tutkintosuoritukseen.

Turvallinen oppimisympäristö

Varmistamme turvallisen ja oppimista edistävän oppimisympäristön. Yhdessä opiskelijoiden kanssa luomme toisiamme arvostavan sekä tukevan oppimisilmapiirin. Edistämme myönteisen ilmapiirin syntymistä heti koulutuksen alussa tukemalla opiskelijoiden ryhmäytymistä.

Yhdessä huolehdimme, että käytettävät välineet, laitteet ja tilat ovat tarkoituksenmukaisia sekä turvallisia. Hyödynnämme tieto- ja viestintätekniikkaa sekä erilaisia työpaikkoja oppimisympäristöinä.

Työelämäläheisyys

Tavoitteenamme on kouluttaa uusia osaajia työelämän tarpeisiin. Työelämäläheisyyttä on työelämän tarpeiden sekä palautteiden huomioon ottaminen, työssä oppiminen ja tiivis yhteistyö koulutuksen toteutuksessa ja tutkintojen suorittamisessa.

Huolehdimme työpaikkaohjaajien ja työelämän arvioijien osaamisesta työssä oppimisen ohjaamisessa sekä tutkintosuoritusten arvioinnissa.

Kehitämme työelämän osaamista laadukkaalla henkilöstökoulutuksella.

Arviointi

Oppimisen arviointi on kannustavaa ja kehittävää päivittäistä toimintaamme. Arvioimme opiskelijan oppimista ja hänen edistymistään yhdessä hänen kanssaan. Edistämme opiskelijan itsearviointitaitoja ja autamme häntä huomaamaan omat vahvuutensa.

Varmistamme opiskelijan osaamisen arvioinnin objektiivisuuden ja perustamme arvioinnin tavoitteisiin, kriteereihin, ammattitaitovaatimuksiin sekä opiskelijan itsearviointiin. Näyttötutkinnoissa varmistamme kolmikantaisen arvioinnin toteutumisen.

Palaute

Luomme ilmapiirin, jossa opiskelijan on helppo antaa jatkuvaa palautetta kirjallisen palautteen lisäksi. Käsittelemme saatua palautetta myös opiskelijoiden kanssa. Hyväksymme myös itse erilaiset näkemykset ja opimme niistä.

Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti tavoitteena parempi laatu koko OAKK:ssa.