Cxense Display

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet

Hyväksytty OAKK:n hallituksessa 30.9.2014

Perusta

Yhdenvertaisuuslain (21/2004) tarkoituksena on ”edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa”.

Tasa-arvolain (609/1986) tarkoituksena on ”estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.”

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.

OAKK:ssa laaditaan näiden periaatteiden lisäksi joka toinen vuosi toimintasuunnitelma, joka pohjautuu sekä henkilökunnalle että opiskelijoille tehtävien kyselyjen tuloksiin että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tekemiin nykytilakartoituksiin. Toimintasuunnitelma pitää sisällään kartoitusten ja kyselyjen pohjalta valitut tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa.

Tavoitteet

OAKK:n tavoitteena on olla opiskelu- ja työpaikka, jossa kaikilla opiskelijoillamme ja henkilökunnalla on tasavertaiset mahdollisuudet mielekkääseen oppimiseen ja työntekoon.

Opetus ja opiskelijavalinnat

OAKK:n opiskelijavalinnoissa, opetuksessa  ja arvioinnissa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Henkilökohtaistamisen idean mukaisesti erityisen tuen tarpeet huomioidaan jo koulutuksen hakeutumisvaiheessa.

Kouluttajan ammattitaitoon kuuluu edistää opetuksessaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden kehittymistä. Syrjintään, kiusaamiseen ja sukupuoleen perustuvaan häirintään on jokaisen velvollisuus puuttua välittömästi.

Opiskelijat voivat vaikuttaa OAKK:n toimintatapoihin antamalla palautetta vastaamalla palautekyselyihin sekä kertomalla mielipiteitään henkilökunnalle.

Jokaisella OAKK:n henkilökunnan jäsenellä ja opiskelijalla on velvollisuus edistää omalla toiminnallaan sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Arviointi

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista arvioidaan OAKK:n itsearviointikäytäntöjen puitteissa sekä henkilökunnalle ja opiskelijoille tehtävien kyselyjen avulla. Työryhmä valitsee tehtyjen kartoitusten ja kyselyiden pohjalta kehittämiskohteet ja arvioi niiden toteutumista käytännössä.