Cxense Display

Työyhteisöjen kulttuuritietoisuusvalmennus KuVa

Ajankohta

1.12.2008 – 31.12.2011

Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet

Työyhteisöjen kulttuuritietoisuusvalmennus Kuva -projektilla pyrittiin kehittämään Oulun seutukunnan yritysten ja muiden työorganisaatioiden toimintakulttuuria siten, että niiden valmiudet kohdata ja ottaa vastaan erilaista kulttuuritaustaa edustavia työntekijöitä ja/ tai asiakkaita paranevat. Tavoitteena oli vahvistaa em. tahojen osaamista kulttuuritietoisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja näin lisätä niiden kansainvälistymisvalmiuksia sekä kilpailukykyä. Projektissa toteutettavalla kulttuuritietoisuusvalmennuksella pyrittiin myös vaikuttamaan työmarkkinoiden segregaatiota vähentävästi ja ehkäisevästi alentamalla organisaatioiden kynnystä työllistää maahanmuuttajia. Tämä puolestaan helpottaa maahanmuuttajien ja muiden kulttuurivähemmistöjen työmarkkinoille pääsyä ja niillä pysymistä. Projektin tavoitteena oli lisäksi tukea työperusteista maahanmuuttajuutta lisäämällä työorganisaatioiden valmiuksia rekrytoida ulkomaista työvoimaa.

Toteutus

Projektin koulutussisällöt suunniteltiin yhteistyössä KuVa:n projektihenkilöiden sekä OAKK:n yrittäjyystiimin kouluttajien kesken. Projektin toteutus eteni pääosin projektisuunnitelman mukaisesti; projektin osallistujahankintaa vaikeutti v. 2008 alkanut taloudellinen taantuma, ja tämä puolestaan viivytti valmennusten käynnistymistä. Projektisuunnitelman ulkopuolella tehty toteuttamisajan jatkon hakeminen käsiteltiin ja hyväksyttiin ohjausryhmässä.

Projektin sisältö

Hankkeen pitkien Työpaikkaohjaaja- ja Aikuiskouluttaja -valmennusten rungon muodostivat lähikoulutuspäivät, joita järjestettiin 1-12/2010 yhteensä 10 kertaa. Näistä kaksi oli yleisölle avoimia seminaareja. Koulutuspäivillä käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: Mitä kulttuuri on – kulttuurin käsitteen tarkastelua, Suomalaisuus, Uuteen kulttuuriin kotoutumis- ja sopeutumisprosessit, Monikulttuurisen opetuksen haasteet ja mahdollisuudet, Monikulttuurinen työyhteisö, Kulttuurienvälinen viestintä ja selkokieli, Maahanmuuttajat ja työelämä, Maahanmuuttajan ohjaus opiskelu- ja työpaikalla. Seminaarien otsikot olivat ” Monikulttuurinen ohjaus- hyvät käytännöt” (5/2010) sekä ”Työn monet kuvat – monikulttuurisuus ja monimuotoisuus työssä” (12/2010). Lähikoulutukseen sisältyi myös viisipäivänen opintomatka Etelä-Italiaan. Matkan tarkoituksena oli tarjota osallistujille kokemus vieraan kulttuurin toimintatavoista ja täten käytännön kulttuuritietoisuudesta ja luoda käsitystä maahanmuuttajien tilanteesta eteläisessä Euroopassa. Matkan aikana tutustuttiin kahdeksaan vierailukohteeseen, mm. maahanmuuttajien tilannetta valottaneisiin sosiaalisten osuuskuntien ylläpitämiin maahanmuuttajien keskuksiin ja Sosiaalisten osuuskuntien yhteenliittymä Consorzio Elpendùun, jossa tutustuttiin hanketoimintaan ja sen tuomiin yhteistyömahdollisuuksiin. OAKK esitti matkalla myös jäsenhakemuksen kansainväliseen Sosiaalinen Eurooppaosuuskunta ESCOOPiin.

Pitkiin valmennuksiin sisältyi myös 10 päivää verkko-opiskelua Moodlessa sekä 11 päivää etäopiskelua, jolloin osallistujat laativat omaa työyhteisöään hyödyttävän, kulttuuritietoisuus -teemaan liittyvän kehittämistehtävän.

Toisen keskeisen toimenpidekokonaisuuden muodostivat uutena koulutustuotteena aloitetut lyhytvalmennukset, joita toteutettiin seitsemälle eri taholle. Niiden laajuus vaihteli puolen päivän pikakoulutuksista viiden päivän mittaisiin valmennuskokonaisuuksiin. Teemoja olivat mm. Monikulttuurinen opetus ja ohjaus, Kulttuuritietoisuutta kansainväliseen liiketoimintaan, Kulttuurit kohtaavat päivähoidossa.
Lisäksi järjestettiin KuVa-hankkeen esittelystä ja kulttuuritietoisuus-minikoulutuksesta koostuvia tietoiskuja OAKK:n tiimeille.Muita esittely- ja tietoiskukoulutuksiä pidettiin 4 kpl.

Tulokset

Projektin tuloksena valmennettiin 16 kulttuuritietoista aikuiskouluttajaa ja 14 kulttuuritietoista työpaikkaohjaajaa. Osallistujat laativat yhteensä 19 omia työpaikkojaan hyödyttäviä kehittämistehtäviä. Lyhytvalmennuksia toteutettiin 7 eri taholle, ja niihin osallistui 134 henkilöä. Seminaareihin osallistui yhteensä 93 henkilöä.

Laadullisina tavoitteina oli luoda kohdealueen yrityksiin ja muihin työorganisaatioihin sellaista uutta toimintakulttuuria, joka mahdollistaa maahanmuuttajien entistä tehokkaamman työllistämisen ja ulkomaisen työvoimanrekrytoimisen em. tahojen palvelukseen. Projekti voi myös tukea yrityksissä jo olevien maahanmuuttajatyöntekijöiden integroitumista suomalaiseen työkulttuuriin ja tapaan työskennellä. Näin heidän mahdollisuutensa onnistua työssään yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa paranee.
Laadullisia vaikutuksia kartoitettiin mm. pitkien valmennusten, seminaarien ja kyhytvalmennusten päätteeksi kerätyillä palautekyselyillä ja syksyllä 2011 tehdyillä seurantahaastatteluilla. Niiden perusteella laadulliset tavoitteet toteutuivat varsin hyvin.

Projektin tuloksia on esitelty laajemmin projektikoordinaaattorin syksyllä 2011 tekemässä, projektin toimintaa, tuloksia ja hyviä käytäntöjä kuvaavassa raportissa ”Mukana KuVassa” .

Takaisin projektilistaan