Cxense Display

Laatusampo 2

Print

Projektin kesto

11/2014 – 12/2015

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (koordinointi).

Hankekumppanit:

  • OAKK: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
  • JEDU: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • KAO: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
  • KPEDU: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
  • OSEKK: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto
  • RAAHEAO: Raahen koulutuskuntayhtymä, Raahen ammattiopisto
  • REDU: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
  • SAKK: Saamelaisalueen koulutuskeskus (osallistuu omarahoituksella)
  • PPO: Peräpohjolan kansanopisto

Tavoitteet ja tulokset

Projektin yleisenä tavoitteena oli edistää laatustrategian toimeenpanoa tukemalla pohjoisen Suomen laatuverkostoon kuuluvien koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa ja sen hyödyntämistä johtamisen tukena. Tavoitteena oli myös kehittää johdon ja henkilöstön laatuosaamista.

OAKK:n osahankkeen tavoitteina oli edistää sekä esimiesten että henkilökunnan laatuosaamista paremmalla yhteisten toimintamallien jalkautumisella tiimeihin. Lisäksi tavoitteena oli kehittää menetelmiä/toimintamalleja, joilla voidaan paremmin seurata työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestelyjä ja opiskelijan edistymistä.

OAKK:n osahankkeen tuloksena oli malli koulutus- ja tutkintotoimintaan liittyvien yhteisten toimintamallien jalkauttamiseksi käytäntöön: toimintamallien suunnittelu tapahtuu koulutustehtävissä olevien toimesta pienryhmissä (esim. tutkintovastaavista pienryhmä), jonka jälkeen malli hyväksytään tarvittavalla tasolla (esim. rehtori, johtoryhmä, hallitus) ja viedään sähköiseen toimintajärjestelmään. Käytäntöön vienti tapahtuu esimiestyönä ja varmistukseen otettiin käyttöön uutena johdon katselmus (vastavuoroinen toimintamalli: varmistetaan, onko toimintamalli käytössä tiimeissä / sekä kuunnellaan, mitä mieltä tiimi on tehdystä mallista; myös tutkintovastaavat laadunvarmistajina). Mallin kehittäminen: kehittämistarpeita saadaan mm. palautteista ja johdon katselmuksesta/muista arvioinneista, kehittäminen tehdään jälleen pienryhmätyönä.

Lisäksi hankkeessa luotiin ja toteutettiin kysely oppisopimusopiskelijoille, työpaikkakouluttajille, työnantajien edustajille. Toteutus on jatkossa kaksi kertaa vuodessa syyskaudella ja kevätkaudella. Luotiin malli oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseen työelämässä. Tietopuolinen kouluttaja toimii myös ohjaajana työelämässä: perehdyttää, ohjaa ja on työpaikkakouluttajan ja opiskelijan tukena työpaikalla. Tämä koettiin myös kyselyjen vastausten perusteella hyväksi tavaksi liittää tietopuolinen opetus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Näin tietopuolinen opetus ei jää irralliseksi kokonaisuudeksi, vaan liittyy kiinteänä osana työelämän työtehtäviin. Lisäksi uutena toimintamallina edistämään oppisopimuskoulutuksen laatua, olemme ottamassa käyttöön sähköistä Wiki – alustaa. Opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja tietopuolisen kouluttajan yhteiseksi työvälineeksi. Mallissa oppisopimusviranomainen seuraa ja arvioi, että oppisopimusprosessi etenee laadukkaasti eri osapuolilta saamansa palautteen seurauksena

Yhteyshenkilö: Sari Hyrkäs, p. 044 703 7714, sari.hyrkas(a)oakk.fi

Takaisin projektilistaan