Osaamme, kehitymme ja voimme hyvin

Susanna_Maunu_web

Vuosi 2013 oli uusiutumisen ja uuden rakentamisen aikaa. OAKK:n koko henkilöstön kehityspäivä pidettiin arvo–teemalla. Arvo–päivän tuotoksena saimme tutuille arvoillemme – asiakasläheisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, tavoitteellisuus, vastuullisuus – yhteiset määritykset.

Asiakasläheisyyttä on moninaisten tarpeiden kuuntelu, ja niiden täyttäminen yhdessä verkostojemme kanssa. Rakennamme kestävää ja parempaa tulevaisuutta jakamalla avoimesti osaamista ja tietoa yhteiseksi hyväksi. Uskallamme nostaa vaikeatkin asiat esille ja ratkaisemme ne yhteistyöllä. Tavoitteellisuus tuo positiivista virtaa työpäiväämme. Oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus näkyvät päivittäisessä toiminnassamme. Seisomme sanojemme ja tekojemme takana.

Uusiutuminen lähtee hyvinvoivasta henkilöstöstämme. Tämän ajatuksen siivittäminä perustimme henkilöstötyöryhmän, joka on lähtenyt työstämään henkilöstöstrategiaamme alkaen visiosta. Henkilöstövisiomme on: osaamme, kehitymme ja voimme hyvin. Mielestäni tässä henkilöstövisiossa kiteytyy erinomaisesti OAKK:n perimmäinen olemus. Osaamme – me osaamme ja jaamme tietojamme ja taitojamme eteenpäin, mikä on jo sellaisenaan koulutuksen kultainen ajatus. Kehitymme – meille on tärkeää elinikäinen oppiminen ja osaamisemme ajan tasalla pitäminen; myös tavat toimia kehittyvät. Voimme hyvin – oma, tiimin ja koko OAKK:n hyvinvointi on meille avainasia. Kun asiat ovat kunnossa, meillä on voimaa ja intoa mennä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan tästä visiosta on henkilöstötyöryhmän hyvä jatkaa työtänsä.

Tuloksellinen toimintavuosi

Edellisten vuosien tapaan Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy ylsi ensimmäiseksi Opetushallituksen tulosrahoituksessa 2014. Tuloksellisuutta ja koulutusten järjestäjien valtakunnallista sijoittumista tarkasteltiin mittaamalla koulutuksen vaikuttavuutta ja henkilöstöä. Vaikuttavuutta mitattiin valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisena työelämään tai jatko-opintoihin sekä opintojen keskeyttämisten ja tutkintojen suorittamisten avulla. Henkilöstön osalta tarksteltiin opettajien kelpoisuutta ja henkilöstön kehittämistä, eli opettajien osaamisen uudistamiseen käytetyn rahoituksen osuutta.

Tuloksellisia olimme myös taloudellisin mittarein mitattuna. OAKK konserni teki voitollisen tuloksen ja onnistui saamaan kulujen kasvuvauhdin hallintaan. Isot muutokset vuonna 2012 ja henkilökunnan sitoutuminen saivat aikaan tämän hienon suunnan muutoksen. Lämpimät kiitokset koko henkilökunnalle, ilman teidän upeaa panosta tähän ei olisi päästy ja tästä voidaan luottavaisin mielin jatkaa.

Kohti muutoksen vuotta 2014

Yhteiskunnan haastava tilanne näkyy myös koulutusmaailmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa kevään 2014 aikana ammatillisen koulutuksen rakennepoliittiset linjaukset. Linjausten keskiössä ovat rahoitusrakenteen muuttaminen ja järjestäjälupien uudistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on omat tavoitteensa uudistuksille, jotka heijastuvat OAKK:n toimintaan työvoimakoulutuksissa. Verotuskäytännöt ovat myös muutoksessa. Ilokseni voin kuitenkin todeta, että koulutuksen järjestäjät ja eri ministeriöiden edustajat ovat löytäneet toisensa ja muutoksista keskustellaan jo etukäteen yhdessä.

Vuonna 2014 jatkamme OAKK:n sisäisten toimintojen kehittämistä, jotta voimme entistä vahvemmin suoriutua koulutustehtävästämme alati muuttuvassa ympäristössä. Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme, rahoittajiamme, asiakkaitamme ja aikuisopiskelijoitamme sekä omaa henkilökuntaamme kuluneesta vuodesta. Yhteistyöllä olemme onnistuneet vastaamaan tämän päivän yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Lainaan viime vuoden toimintakertomuksen kaksi viimeistä lausetta, sillä ne pätevät edelleen. Yhteiskunnallinen vastuumme elinikäisestä oppimisesta on yksi strategisista päämääristämme. Koulutukseen tehty satsaus kertautuu moninkertaisesti osaavien ammattitaitoisten työntekijöiden muodossa yhteiskunnalle.

Susanna Maunu