Tuloksellista kouluttamista

Kytkentöjen suunnittelua

Oulun Aikuiskoulutuskeskus -konsernin toimintaa ohjaavat yhtäältä Oulun kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet, toisaalta jatkuvassa muutoksessa oleva ympäröivä työ- ja elinkeinoelämä.  Missiomme ”Tänään rakennamme tulevaisuutta” toteutuu kyvyssämme seurata koulutusmarkkinoita ja kehittää koulutustarjontaamme vastaamaan markkinoiden tarpeisiin niin sisällöltään kuin volyymeiltaankin. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysmaailman, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa muun muassa erilaisten kehitysprojektien sekä työssä oppimispaikkojen muodossa. Näin toivomme osaltamme voivamme auttaa töiden ja sopivien työntekijöiden kohtaamisessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Yhteistyö ei tunne valtakunnan rajoja, vaan sekä kouluttajamme että opiskelijamme hakevat uusia kokemuksia ja vievät osaamista ulkomaille erilaisten liikkuvuusjaksojen myötä. Koulutus- ja tutkintotoiminta -sivun alle on kerätty erilaisia onnistumisen esimerkkejä.

Lyhyt katsaus vuoden tunnuslukuihin

Vuonna 2014 opiskelijatyöpäiviä kertyi 319 505, mikä oli 9,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijamäärä kasvoi 2,2 % vuodesta 2013 ollen 6 300. Opiskelijatyöpäivät olivat kasvussa metalli-, LVI-, kiinteistönhoito-, puhdistuspalvelu-, ravintola- ja infra-alalla, hyvinvointipalveluissa sekä hierojakoulutuksissa.

Toimintavuonna suoritettiin 686 tutkintoa ja 339 tutkinnon osaa edellisvuoden lukujen ollessa 701 tutkintoa ja 251 tutkinnon osaa. Eniten suoritettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (yhteensä 144), jossa palattiin vuoden 2013 piikin (205 tutkintoa) jälkeen vuoden 2012 tasolle (142 tutkintoa). Ammattitutkinnoista suosituimpia olivat vartijan ammattitutkinto (44 tutkintoa) ja myynnin ammattitutkinto (40 tutkintoa). Erikoisammattitutkinnoista puolestaan suosituin oli turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, jonka suoritti 10 henkilöä. OAKK:n koulutusaloihin ja näyttötutkintomahdollisuuksiin voit tutustua OAKK:n www-sivuilla.

Vuoden tunnuslukuja analysoidaan tarkemmin Tulokset ja OAKK kehittyy -otsikoiden alla.

Tulosrahoituksen kärjessä

Vuonna 2014 OAKK jatkoi tutulla kärkipaikallaan Opetushallituksen tulosrahoituksessa. Tuloksellisuutta ja koulutusten järjestäjien valtakunnallista sijoittumista tarkasteltiin mittaamalla koulutuksen vaikuttavuutta ja henkilöstöä. Vaikuttavuutta mitattiin valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisena työelämään tai jatko-opintoihin sekä opintojen keskeyttämisten ja tutkintojen suorittamisten avulla. Henkilöstön osalta on tarkasteltu opettajien kelpoisuutta ja henkilöstön kehittämistä, eli opettajien osaamisen uudistamiseen käytetyn rahoituksen osuutta.

Vuoden aikuisopiskelija, aikuiskouluttaja ja OAKK-lainen palkittiin

Vuoden 2014 valtakunnallisten Innostu oppimaan -viikkojen pääteemana oli elinikäinen oppiminen, ohjaus sekä työn ja koulutuksen liitto. Kampanjassa painotettiin erityisesti nuorisotakuuta ja aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia työurien pidentämisessä sekä vaikuttavan toiminnan mahdollistamisessa.

Viikon teemoja mukaillen myös OAKK:ssa valittiin syyskuussa 2014 vuoden aikuisopiskelija, aikuiskouluttaja ja OAKK-lainen.  Vuoden aikuisopiskelijaksi valittiin Ari Kauranen. Ari on yksi Omapolku-projektimme kautta meille opiskelemaan löytäneistä henkilöistä ja erinomainen esimerkki siitä, miten oman alan löydettyään ammattitaitojaan pystyy kehittämään yhä korkeammalle tasolle. Ari aloitti tutustumisen OAKK:een koulutuskokeilun kautta, suoritti hierojan ammattitutkinnon ja jatkaa tätä kirjoitettaessa opintojaan hierojan erikoisammattitutkintoryhmässä. Aria on kuvattu tunnolliseksi ja lahjakkaaksi opiskelijaksi. Hän on avoin, auttavainen ja ystävällinen opiskelijatovereita, ohjaajia, kouluttajia ja asiakkaita kohtaan.

Vuoden aikuiskouluttajan valinnassa painotettiin sitä, että kouluttaja saa kiitosta opiskelijoilta ja tartuttaa positiivisen oppimisen innostuksen. Vuoden aikuiskouluttaja jakaa ja ylläpitää omaa osaamistaan sekä haluaa kehittää koulutusten toteutustapaa. Työelämäkumppanit arvostavat hänen luotettavuuttaan ja kykyään tuoda esille monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia OAKK:n kanssa. Tänä vuonna kriteerit täytti parhaiten Paula Helakari, hyvinvointipalvelujen kouluttaja. Paula nauttii vahvaa luottamusta kollegoiden keskuudessa: ”Paula on viimeisen vuoden aikana ottanut koppia monessa uudistamista ja uusiutumista vaativassa tehtävässä; hän on aloittanut Oulun kaupungin kanssa toteutettavan Hyvinvointiluotsin vastuukouluttajana ja Oulun Toppi -hankkeessa työssä oppimisen ohjauksen kehittämisen alueellisessa yhteistyössä. Paulan vastuullisuus ja sitoutuneisuus on erittäin vahvaa ja viimeisen vuoden aikana hän on onnistunut pitämään yllä ja luomaan uusia yhteistyökumppanuuksia haastavista ajoista ja päätöksistä huolimatta. Paula aidosti nauttii työstään ja se näkyy sekä kollegoille että opiskelijoille.”

Kouluttajien lisäksi OAKK:n menestyksen takana on myös muiden alojen henkilöstöä, joiden panos haluttiin nostaa esiin. Niinpä vuonna 2014 valittiin ensimmäistä kertaa myös vuoden OAKK-lainen, ja tämän maininnan sai koulutuskoordinaattori Senja Perttunen tukitiimistä. Senja on rautainen ammattilainen, joka on kehittänyt taloa pitkään omalla osaamissektorillaan – aina auttavainen ja iloinen.

Uusia tutkintoja

Oulun Aikuiskoulutuskeskus haluaa reagoida nopeasti ja ajantasaisesti työelämän koulutustarpeisiin. Koulutusvalikoimamme elää vuosittain, ja uusia vaihtoehtoja tulee niin lyhytkoulutuksiin kuin tutkintotarjontaammekin.

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (kodinhuoltaja). Vuonna 2014 saimme järjestämissopimuksen kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon.

Hierojan erikoisammattitutkinto. Vuonna 2014 alkoi uutena koulutuksena hierojan erikoisammattitutkinto. Koulutusta järjestetään valtakunnallisesti vain muutamassa koulutusorganisaatiossa, ja se on laajentanut hienosti koulutustarjontaamme kuntoutumisen osalta. Hierojan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on hierojan ammattitutkinto, kuntohoitajan tutkinto tai vähintään koulutetun hierojan tasoinen osaaminen. Lisäksi huomioidaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, kuntoutuksen koulutusohjelman tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Kylmäasentajan ammattitutkinto. Sähkön, lämmön ja veden lisäksi kylmätekniikka on osa nykyistä hyvinvointiamme. Elintarvikkeiden kylmäketjun turvallisuus ja työympäristöjen miellyttävät olosuhteet vaativat kylmätekniikkaa. Näiden kylmäjärjestelmien toteutus ja ylläpito vaatii kylmäalan asiantuntijoita.

Kylmäalan kehitys viime vuosina on ollut nopeaa ja kehittyy koko ajan. Siksi alalle tarvitaan koko ajan uutta osaavaa työvoimaa luomaan tulevaisuuden kylmätekniikkaa. Yhteistyötahoiltamme tulleiden koulutus kyselyjen ja pyyntöjen johdosta näimme OAKK:n tarpeelliseksi vastata haasteeseen. Aloitimme jo vuonna 2013 kylmäalalle valmistavan koulutuksien järjestämisen. Ensimmäisten koulutusten tutkintotilaisuudet ostimme yhteistyökumppaniltamme, mutta tulevaisuuden tarve huomioiden haimme tutkintojen järjestämissopimukset perus- ja ammattitutkinnolle, jotka meille myönnettiin joulukuussa 2014.

Kylmäasentajan työ on hyvin vaihtelevaa ja vaatii kädentaitojen ja kylmätekniikan lisäksi ymmärrystä myös sähköstä ja automaatiosta. OAKK:lla on pitkät perinteet sähkö- ja automaatioalan koulutuksissa, joten kylmätekniikan lisääminen koulutusvalikoimaan oli hyvin luontevaa.  Työn ammattitaitovaatimukset ovat laajat ja vaativat, joten jotta tarjontaa olisi niin allalle tuleville kuin jo työkokemusta omaaville henkilöille, on meidän tärkeää pystyä järjestämään kokonaisvaltaisesti sekä perus- että ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Opetusympäristömme olemme rakentaneet mahdollisimman monipuoliseksi tukemaan niin alalle tulevaa kuin kokeneempaakin opiskelijaa ja vastaamaan työelämän tarpeisiin.

Kylmäalan laitteistojen lisääntyminen ja monipuolistuminen mahdollistaa työllistymisen muuallekin kuin kylmäalan yrityksiin. Alan osaamista tarvitaan myös sähkö- ja LVI-alan yrityksissä.  Asennustyön lisäksi tarvitaan osaajia huoltoon, suunnitteluun, myyntiin ja projektinhoitoon.

Alalla on paljon pieniä, yhden tai muutaman henkilön työllistäviä yrityksiä. Moni yrittäjä on toiminut toisen yrityksen palveluksessa ennen oman yrityksen perustamista, ja perustanut sitten oman yrityksen hankittuaan riittävän ammattitaidon ja tunnettuutta alalla. Koulutuksessamme onkin mahdollista suorittaa valinnaisena tutkinnon osana yrittäjyys, joka antaa perustiedot yrityksen perustamiseen.

Kuva: Laboratorio Uleåborg