Projekti- ja hanketoiminta

projektit valmis

Vuonna 2015 Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa oli käynnissä parikymmentä projektia, joissa kehitimme työelämää, oppimisen ja ohjauksen palveluita, yksilöiden osaamista ja toimintamme laatua. Projekteissa saamme kokeilla, kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaidemme hyväksi työelämäläheisesti ja ennakoivasti eli OAKK:n mission sanoin Tänään rakennamme huomisen osaamista.  Kiitos kaikille osallistujille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja OAKK:n projektitoimijoille. Kehittäminen jatkuu!

Työelämään verkostoitumista

Pilvi 2 -projektissa autoimme yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia löytämään sopivia pilvipalveluratkaisuja. OAKK:n tuotoksena syntyi maksuton BMC – Business Model Canvas -liiketoimintasuunnitelma-alusta. Valtakunnallinen projekti toteutettiin oppilaitosyhteistyönä. Järjestimme yrittäjille myös erilaisia alakohtaisia verkostotapaamisia Verkotu 2 -projektissa. Hybridilämmitysteknologia-projektissa syvensimme sähköisen talotekniikan, kiinteistöautomaation ja hybriditeknologian käyttöön, hallintaan ja menetelmiin liittyvää tietämystä. Kehitimme kiinteistöautomaation ja hybridilämmitystekniikan oppimisympäristöjä sekä palvelukyvyn lisäämisen arviointia. Klutekprojektissa tuimme ainetta lisäävien valmistusmenetelmien hyödyntämistä konepajateollisuuden pk-yrityksissä. Projekti tehtiin yhdessä OSAO:n ja VTT:n kanssa. Työvälinealan oppikirjan käsikirjoitus saatiin valmiiksi 2015. Kirja julkaistaan vuoden 2016 aikana.

Teräsrakentamisen TYKE 2014 -projektin myötä yritysyhteistyömme on lisääntynyt ja koulutusosaamisemme vahvistunut. Voimme esimerkiksi tarjota yrityksille ajantasaista tietoa uusista määräyksistä ja standardeista. OAKK:lla on CE-merkintäoikeus sekä esimerkiksi Certo-järjestelmä, jolla hallitaan koko teräsrakenteen valmistuksen vaatimat dokumentoinnit. Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojektissa (TOKI) valmensimme noin 160 työyhteisöjen avainhenkilöä työelämäohjaukseen. Valmennuksessa keskityttiin urasuunnittelun ohjaamiseen ja tukemiseen. Osallistujat olivat esimiehiä, HR-henkilöstöä, toimitusjohtajia, koulutus- ja palvelupäälliköitä sekä asiantuntijoita.

Pohjois-Pohjanmaan konepajojen automatisointiasteen selvityksen (POKA) tavoitteena on selvittää konepajojen robotisoinnin ja tuotannon automatisoinnin tilanne Pohjois-Pohjanmaalla. Samalla selvitetään myös alueen oppilaitosten valmiudet antaa täydentävää osaamista automatisoinnissa. Selvitys toteutetaan oppilaitosyhteistyönä. Selvitys jatkuu vuoteen 2016. Sillanrakentaja-projektissa kartoitamme yritysten työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeita Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston toimeksiannosta. Projektin aikana teemme 2500 yrityskäyntiä, kartoitamme yritysten palvelutarpeita ja teemme tutuksi TE-toimiston palveluita.

Kansainvälisyydellä uutta näkökulmaa

Ydinosaajat-hankkeessa rakennamme osaamisverkostoa ja luomme mallia koulutusorganisaatioiden verkostomaiselle yhteistyölle, jota voidaan hyödyntää suurhankkeissa Pohjois-Suomessa. Projektin pilottina on Pyhäjoen ydinvoimalahanke. Syksyllä 2015 noin viidentoista oppilaitoksen edustajat kävivät tutustumismatkalla muun muassa kansainvälisessä atomienergiajärjestössä IAEA:ssa Wienissä Itävallassa ja Mochovcen ydinvoimalassa Slovakiassa. Centria ammattikorkeakoulu Oy koordinoi hanketta, joka jatkuu kevääseen 2017. Erasmus+ Worklife Guidance -projektissa kehitämme työelämäohjauksen työkalupakkia kansainvälisenä yhteistyönä.

Lamp-projektin viimeiset liikkuvuusjaksolle lähteneet opiskelijat suuntasivat kohti Maltaa ja saivat mainiota työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Myös yksi kouluttaja tutustui Maltan kumppanimme toimintaan viikon ajan. Ennakoiden-projektissa pilotoimme terveyden edistämisen, kuntoutumisen ja työhyvinvoinnin palveluja laajasti sekä työyhteisö- että henkilöasiakkaille. Lisäksi verkostoiduimme espanjalaisiin palveluntarjoajiin Teneriffalla. Laajensimme Hierojaklinikkamme palveluita ja oppimisympäristöä Hyvinvointiklinikaksi. Yhteistyö Virpiniemen liikuntaopiston kanssa tiivistyi.

projektitekstiin3 Elina Penger valmis

Kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutumisen koulutuspäällikkö Elina Penger kävi Teneriffalla etsimässä yhteistyökumppaneita ja benchmarkkaamassa eli vertailukehittämässä OAKK:n koulutustoimintaa paikallisiin palveluntarjoajiin peilaten.

Oppimista, ohjausta ja niiden kehittämistä

Oulun Toppi -projektissa kehitimme työssä oppimisen laatua, loimme yhtenäiset toimintatavat ja valmensimme Oulun seudulle noin 300 uutta työpaikkaohjaajaa Oulun alueen oppilaitosyhteistyönä. Työpaikkaohjaajakoulutus jatkuu vakiintuneena toimintana. Verkko työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena nostoalan koulutuksissa (VETO) -projektissa kehitämme oppimisympäristöjä tukemaan työssä oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavaa yhdistämistä. Selkiytämme myös, mitä työpaikalla on mahdollista oppia ja mitä jätetään opittavaksi oppilaitoksiin.

Kotoverkko 2 -projektissa laadimme Kotoverkon suositukset aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laadukkaaksi toteuttamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Projekti tehtiin yhteistyössä 16 muun oppilaitoksen kanssa. Pedagoginen osaaminen jakoon -projektissa osallistujat jakoivat omaa pedagogista taitotietoaan ja pitivät harjoitusoppitunteja, joilla kokeilivat projektissa virinneitä ideoitaan. Kurssin aikana myös seurattiin asiantuntijaluentoja ja annettiin palautetta toisten oppitunneista. Koulutus perustui vertaisoppimiseen ja se toteutettiin oppilaitosyhteistyönä. Projektiin osallistui OAKK:n ja muiden oppilaitosten kouluttajia sekä S2-alan opiskelijoita. Fiksu vekotin -projektissa vahvistamme kouluttajien, ohjaajien ja kotoutumiskoulutuksissa opiskelevien aikuisten maahanmuuttajien digitaalista osaamista.

Hitsin hyvä -projektissa kehitimme silmämääräisen tarkistuksen koulutusta muuttamalla toimintamme standardin ISO 9606-1 mukaiseksi. Olemme myös laajentamassa valvontaoikeuksiamme paineastiadirektiivin (PED) mukaisiin hitsauspätevyyksiin. Vertailimme nuorisoasteen ja aikuisten hitsauskoulutusten vaatimuksia yhdessä OSAO:n kanssa. Kouluttajamme ovat kehittäneet osaamistaan osallistumalla seminaareihin ja suorittamalla hitsaajamestarin erikoisammattitutkinnon.

Pintakäsittelyalan arviointiaineiston kehittämishankkeessa (PAKKI) paransimme työelämälähtöistä arviointiaineistoa maalarin ammattitutkintoon. Näkökulmana oli myös sähköinen käytettävyys. Projekti tehtiin oppilaitosyhteistyönä.

Osaamisen varmistaminen ennen tutkintotilaisuutta (OVET) projektin tavoitteena on saada näyttötutkinnon suorittajalle yksilöllisempiä polkuja tutkintoprosessissa ja siten lisätä näyttötutkintoprosessin vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Lisäksi tavoitteena on kehittää menetelmiä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja riittävän ammattitaidon varmistamiseksi ennen tutkintotilaisuuksia. Projektia tehdään oppilaitosyhteistyönä.

Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) tuella moni nuori on suorittanut tutkintoja ja osatutkintoja sekä saanut tärkeää työkokemusta. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen on tuonut lisäpaikkoja aikuisväestön tutkintoihin. Omapolku työelämään puolestaan tarjoaa vastavalmistuneille uraohjausta ja neuvontaa ja projekti jatkuu vuoteen 2017.

Laatusampo 2 -projektissa edistimme laatustrategian toimeenpanoa. Tuimme laadunhallintaa ja sen hyödyntämistä johtamisen tukena. Konkreettisia toimia olivat esimerkiksi tutkintotoimintaan liittyvien yhteisten käytäntöjen suunnittelu sekä laadun varmistaminen johdon katselmuksina. Projekti tehtiin oppilaitosyhteistyönä. Laatusampo 3 puolestaan sai rahoituksen 2015 vuoden lopussa. Projektin tavoitteena on työelämän ja opiskelijan tiiviimpi osallistaminen valmistavan koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi verkoston yhteisenä tavoitteena on hankkia lean-osaamista, jotta voidaan pohtia, miten lean-ajattelua voi hyödyntää koulutuksen järjestäjän toiminnassa.

Teksti: Eija Kuha | Kuvat: Pixabay ja Elina Penger