Projekti- ja hanketoiminta

Vuonna 2016 Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa oli käynnissä noin 20 erilaista projektia, joissa saimme tehdä yhteistyötä työelämän kanssa sekä kehittää oppimisen ja ohjauksen palveluita, menetelmiä, oppimisympäristöjä ja toimintamme laatua. Kehittämisyhteistyö oppilaitosverkostoissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti rikastuttaa ja monipuolistaa työtämme ja osaamistamme ja palvelee ydintehtäväämme asiakkaidemme hyväksi. Lämmin kiitos kaikille kehittämisestä innostuneille kumppaneille ja OAKKlaisille!

Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. ”Pisara kovertaa kiven, ei voimalla vaan tiheään tippumalla.” (Ovidius)

Työelämäläheisyys ja yrittäjyys

Diginä duunissa (2016–2017) kehittää työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautumista hyödyntäen pelipedagogiikkaa ja virtuaalista työelämävalmennusta. Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hitsinhyvä (2015–2016) tähtäsi tutkintojen osaamisvaatimuksissa olevien hitsaajien pätevyyskokeiden laadun ja arvioinnin yhdenmukaistamiseen sekä hitsausalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisen prosessin muokkaamiseen paremmin opiskelijaa palveleviksi. Projektin rahoitti Opetushallitus.

LAPANEN, Lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen (2015–2016) -projektin päätoteuttaja oli Oulun kaupunki. Projektin rahoitti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Liikkuen oppimaan – oppien liikkumaan (2015–2018) -hankkeella kehitetään Tyrnävän kunnan terveyden edistämisen käytänteitä. Hanke toteutetaan monialaisena yhteistyönä eri hallintokuntien ja liikuntapalveluja järjestävien kansalaisjärjestöjen sekä Virpiniemen liikuntaopiston kanssa. Projektin rahoittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Osaamisella työhön – turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien sujuva polku työelämään (2016–2017) tähtää turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Projektissa edistetään maahanmuuttajien pääsyä oppisopimuskoulutukseen sekä autetaan saavuttamaan koulutuksen oppimistavoitteet. Tärkeänä tavoitteena on myös kehittää työssä oppimisjaksolle menetelmiä, jotka auttavat ammatillisten ja kielellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

POKA, Selvitys Pohjois-Pohjanmaan konepajojen automatisointiasteesta (2015–2016) selvitti Pohjois-Pohjanmaan konepajojen robotisoinnin ja digitalisoinnin tilannetta. Samalla kartoitettiin alueen oppilaitosten valmiudet tarjota täydentävää osaamista automatisoinnissa. Projektin rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus.

Sillanrakentaja (2015–2016) tavoitti ja kartoitti yli 2500 pk-yrityksen työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeita sekä sitä, miten TE-toimisto voisi näihin tarpeisiin vastata. Projektin toimeksiantaja oli Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja rahoittajat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan globalisaatiorahasto.

Silta (2016) on ammatillista työvoimakoulutusta työelämän muutostilanteisiin, silta uuteen työhön. OAKK:ssa Bridge-ohjelmaan kuuluvia koulutuksia järjestettiin Nokialta irtisanotuille henkilöille. Projektin rahoittivat ELY-keskukset sekä irtisanovat yritykset. Ohjelma on valtakunnallinen.

SOSE, Soveltavaa luonto- ja seikkailuliikuntaa kokemusliikunnan keinoin (2016–2017) syventää soveltavan liikunnan osaamista elämänkaaren eri vaiheissa. Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

SYTY – Sujuvasti yhdessä työelämäyhteistyöhön (2016–2017) tähtää koulutuksen ja työelämän raja-aitojen häivyttämiseen. Kehitettävien toimintamallien myötä opetus- ja ohjaushenkilöstö pystyy yhä paremmin huomioimaan asiakaslähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Näin varmistetaan opiskelijan yksilöllinen opintopolku läpi koko oppimisprosessin. Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ydinosaajat – Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (2015–2017) luo suurhankkeissa hyödynnettävän koulutusorganisaatioiden verkostomaisen yhteistyömallin. Projekti selvittää suurhankkeisiin (erityisesti ydinvoimaan) liittyvät koulutustarpeet eri tekniikan koulutusaloilla ja -asteilla sekä kehittää opetussisältöjä vastaamaan näihin tarpeisiin. Projektin rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tuensaajaorganisaatiot ja Fennovoima.

Organisaation kehittäminen

Laatusampo 3 – Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (2015–2016) tavoitteli työelämän ja opiskelijan tiiviimpää osallistamista valmistavaan koulutukseen sekä näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaan ja toteutukseen. Projektin rahoitti Opetushallitus.

Laatusampo 4 – Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa (2016–2017) arvioi ja kehittää laadunhallintakäytäntöjä uudistuvan tutkintoprosessin näkökulmasta sekä huomioiden OAKK:n yhdistymisen Virpiniemen urheiluopiston kanssa vuonna 2016 ja Osekk:n kanssa vuonna 2018. Projektin rahoittaa Opetushallitus.

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki

Fiksu vekotin (2015–2016) vahvisti kotoutumiskoulutusten opettajien sekä opiskelijoiden digitaalista osaamista ja kehitti kotoutumiskoulutusta monimuoto-opetuksen suuntaan. Tavoitteet tukivat kotoutujien yhdenvertaisuutta koulutukseen osallistumisessa asuinpaikasta riippumatta, sekä mahdollisuuksia osallistua digitaaliseen yhteiskunnan toimintaan. Ohjeet on koottu projektin Padlet-seinälle ja Youtube-kanavaan. Projektin rahoitti Opetushallitus.

HEP! – Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla! -projektin päätoteuttaja on ODL, OAKK on mukana projektissa. Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Liikunnan avulla kotoutuminen onnistuu (2015–2016) -projektin päätoteuttaja oli ODL, OAKK oli mukana projektissa. Projektin rahoitti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma ovat myös vuonna 2016 tarjonneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla oleville 20–50 -vuotiaille aikuisille mahdollisuuksia suorittaa tutkintoja sekä osatutkintoja. Projektin rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Omapolku työelämään (2015–2017) tarjoaa ilmaista uraohjausta ja -neuvontaa vastavalmistuneille. Projektilta saa tukea kaikkiin työnhaun vaiheisiin aina sopivien paikkojen kartoittamisesta työhaastatteluun valmistautumiseen asti. Projektin rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, Iin, Muhoksen, Utajärven ja Limingan kunnat, Osuuskauppa Arina sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy.

OpinTorin Digiloikka (2016–2019) luo Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteisen, sähköiselle alustalle suunniteltavan palvelumallin aikuisopintojen hakeutumisvaiheeseen. Alustalla tarjotaan monikanavaista verkko-ohjausta ja neuvontaa. Projektin rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja tuensaajaorganisaatiot.

OVET – Osaamisen varmistaminen ennen tutkintotilaisuutta (2015–2016) -hankkeen tavoitteena oli lisätä näyttötutkintoprosessin vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mahdollistamalla tutkinnon suorittajalle yksilölliset polut läpi tutkintoprosessin. Näin parannetaan tutkinnon suorittajan mahdollisuuksia suorittaa tutkinto ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Projektin rahoitti Opetushallitus.

Oppimisympäristöt ja menetelmät

TAIKA – tule asiakkaaksi (2016–2017) parantaa opiskelun henkilökohtaistamisen menettelyjä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Projekti parantaa kouluttajien henkilökohtaistamisosaamista sekä auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan ja hahmottamaan henkilökohtaistamisprosessia entistä paremmin. Projektin rahoittaa Opetushallitus.

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7 (2016–2017) luo verkkoon valtakunnallisen koulutuspaketin, jossa on tarjolla erilaisia työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista tukevia tutkinnon osia sekä muita opintokokonaisuuksia ammattiin opiskeleville. Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

VETO – Verkko työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena nostoalan koulutuksissa (2015–2016) tähtäsi verkkopohjaisten ja reaalimaailman oppimisympäristöjen kehittämiseen niin, että ympäristöt tukevat työpakalla sekä oppilaitoksessa tapahtuvien koulutuksen ja oppimisen joustavaa yhdistämistä. Projektin rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kansainvälisyys

Kotoverkon laatuhaavi, Kotoutumiskoulutuksen laadun kehittäminen valtakunnallisessa verkostossa (2016–2018) kehittää ohjaamiskäytäntöjä ja ohjauspalveluja, osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä omankielistä orientaatiomoduulia. Projektin rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

Worklife Guidance (2014–2016) kehitti työelämäohjauksen työkalupakkia kansainvälisessä yhteistyössä. Projektin rahoitti Erasmus+ -ohjelma.

Teksti: Eija Kuha, projektikuvaukset | Kuva: Laboratorio Uleåborg